Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1 Opdrachtnemer: Tuin en Sfeermakers, KvK-nummer 86201883, gevestigd te Doetinchem.

1.2 Tuin en Sfeermakers: Levert tuinontwerpen, beplantingsplannen, procesbegeleiding tuinaanleg en adviezen.

1.3 Opdrachtgever: Particuliere klant of bedrijf, die aan Tuin en Sfeermakers opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, zoals omschreven onder artikel 1.2.

1.4 Opdracht: De door de opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen werkzaamheden.

1.5 Schriftelijk: Per brief of e-mail.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en tot stand gekomen overeenkomsten.

2.2 Door ondertekening van een overeenkomst, dan wel het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de opdrachtgever kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en daarmee akkoord gaat.

2.3 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in een tussen de opdrachtgever en Tuin en Sfeermakers schriftelijk opgemaakte overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in die overeenkomst.

2.4 De toepasselijkheid van de eventuele algemene of andersluidende voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarde nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

3.1 Elk aanbod van Tuin en Sfeermakers is vrijblijvend. Tuin en Sfeermakers is nimmer verplicht een bestelling van de opdrachtgever te aanvaarden.

3.2 Als een aanbod van Tuin en Sfeermakers een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de daartoe tussen de opdrachtgever en Tuin en Sfeermakers schriftelijke opgemaakte overeenkomst, de offerte, door de opdrachtgever is ondertekend en in het bezit van Tuin en Sfeermakers is gesteld.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Tuin en Sfeermakers niet tot nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Tuin en Sfeermakers zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4: Formulering van de opdracht

4.1 In overleg met de opdrachtgever wordt de opdracht geformuleerd.

4.2 Tuin en Sfeermakers zal na overleg met de opdrachtgever de offerte opstellen met daarin de kostenraming en omschrijving van de opdracht.

4.3 De kostenraming wordt gebaseerd op de inhoud en omvang van de opdracht.

4.4 De opdrachten kunnen uitsluitend tot stand komen onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

4.5 De opdracht komt tot stand door het ondertekenen van de schriftelijke overeenkomst, de offerte welke is opgesteld door Tuin en Sfeermakers voor de opdrachtgever.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

5.1 De opdrachtgever en Tuin en Sfeermakers verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

5.2 De opdrachtgever verplicht zich tot het correct en tijdig aanleveren van de volledige informatie, gegevens en/of materialen. Onvolledig of incorrect aangeleverde informatie blijft voor risico van de opdrachtgever.

5.3 De in de opdracht genoemde leveringstijden zijn altijd indicatief, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Tuin en Sfeermakers spant zich in om de genoemde leveringstijden te realiseren en zal de opdrachtgever in kennis stellen zodra deze overschreden zullen gaan worden.

5.4 Indien Tuin en Sfeermakers redelijkerwijs kan verlangen dat in verband met de aard van de opdracht de inschakeling van een deskundige op een ander vakgebied gewenst is, zal de opdrachtgever, in overleg met Tuin en Sfeermakers, deze deskundige inschakelen dan wel Tuin en Sfeermakers daartoe machtigen.

5.5 Bij tijdelijke overmacht kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer de overeenkomst opzeggen of aanpassen.

Artikel 6: De werkzaamheden

6.1 De werkzaamheden van Tuin en Sfeermakers kunnen bevatten; twee schetsontwerpen, een definitief ontwerp, een beplantingsplan, mits er geen tekening is, het inmeten en fotograferen van het terrein en procesbegeleidende diensten.

6.2 Zorg dragen voor de benodigde overheidsgoedkeuringen en/of vergunningen ten behoeve van de uitvoering van het ontwerp behoort niet tot de taak van Tuin en Sfeermakers.

6.3 Tuin en Sfeermakers kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor een globale raming van de uitvoeringskosten van het ontwerp.

6.4 Het definitief ontwerp is een uitwerking van de gekozen ontwerpschets waarin de met de opdrachtgever overeengekomen wijzigingen zijn verwerkt, of bij het ontbreken daarvan, een uitwerking van het gekozen ontwerpvoorstel in ongewijzigde vorm. Het definitieve ontwerp omvat een ontwerptekening in kleur, een schaaltekening, materiaalbeschrijving en een beplantingsplan. Eventuele technische tekeningen worden gemaakt wanneer deze essentieel zijn voor de aanleg van het ontwerp.

6.5 De eventuele technische tekeningen worden in overleg/op aanvraag uitgewerkt waarna er een kostenraming wordt gemaakt voor de extra kosten die deze tekeningen met zich meebrengen in het uurtarief van Tuin en Sfeermakers. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan technische tekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk expert. Indien gewenst kan Tuin en Sfeermakers hier een architect, aannemer en/of constructeur voor benaderen.

6.6 Het beplantingsplan omvat een genummerde overzichtstekening met bijbehorende plantenlijst.

6.7 Na realisatie van het tuinontwerp heeft Tuin en Sfeermakers de mogelijkheid om in gezamenlijk overleg met de opdrachtgever langs te komen voor (al dan niet betaald) advies, zoals overeengekomen met de opdrachtgever.

6.8 Tuin en Sfeermakers is niet aansprakelijk voor het niet aanslaan of doodgaan van gewassen door externe factoren.

Artikel 7: Betalingen

7.1 Bij vergoedingen op basis van het uurtarief heeft Tuin en Sfeermakers het recht na elke 21e dag van de kalendermaand de vergoedingen met betrekking tot de dan toe verrichte werkzaamheden te declareren.

7.2 Indien Tuin en Sfeermakers de opdracht in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke gedeelde uitvoering de betaling in delen te vorderen. Voor elk gedeelte ontvangt de opdrachtgever een deelfactuur.

7.3 Voor extra ontstane kosten die direct voortvloeien uit de opdracht, vindt declaratie plaats direct nadat de kosten zijn ontstaan, volgens tussen de opdrachtgever en Tuin en Sfeermakers overeengekomen termijn.

7.4 Tuin en Sfeermakers verstrekt de opdrachtgever een overzichtelijke factuur waarin een specificatie van de gefactureerde werkzaamheden is opgenomen.

7.5 De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.

7.6 De opdrachtgever is niet bevoegd om facturen in mindering te brengen.

7.7 Bij wanbetaling is Tuin en Sfeermakers genoodzaakt gerechtelijke maatregelen te nemen. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.8 Bij annulering door de opdrachtgever dient in ieder geval de reeds gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden vergoed te worden door de opdrachtgever.

7.9 Wanneer de opdracht wordt geannuleerd binnen 4 weken na aanvang van de opdracht, dient 100% van het geoffreerde bedrag door de opdrachtnemer te worden betaald.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Tuin en Sfeermakers is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtgever als er sprake is van opzet of roekeloosheid door Tuin en Sfeermakers.

8.2 De schade van Tuin en Sfeermakers is in alle gevallen dermate beperkt tot het maximaal te factureren bedrag.

8.3 Aansprakelijkheid is uitgesloten op de volgende punten:

– De aansprakelijkheid voor door derden ontworpen plannen of plandelen ligt bij hen, tenzij deze derden aantoonbaar voor rekening en risico van Tuin en Sfeermakers werkzaam zijn. Dit gebeurd alleen in overleg en toestemming van alle partijen.

– Schade voortvloeiend uit handelen of nalaten van aannemers/leveranciers.

– Kabels en leidingen.

– Schade aan roerende en onroerende goederen of aan personen.

– Schade ontstaan doordat de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over omstandigheden van en/of zaken betrekking tot het terrein waartoe de opdracht aan Tuin en Sfeermakers wordt gegeven.

8.4 Tuin en Sfeermakers is niet aansprakelijk voor vergoeding voor bedrijfsschade, derving van inkomsten door welke oorzaak dan ook.

8.5 Indien Tuin en Sfeermakers schadeplichtig is, kan de schadevergoeding teniet gedaan worden, wanneer de aansprakelijkheidsregels tot onrechtvaardige uitkomsten zouden leiden.

8.6 Tuin en Sfeermakers is niet aansprakelijk voor het aanvragen van vergunningen of opgenomen onderdelen, in het ontwerp of beplantingsplan, waarvoor vergunningen of andere goedkeuringen voor zijn vereist.

8.7 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van drie maanden vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

8.8 Er kunnen geen rechten ontleend worden aan technische tekeningen, deze dienen te allen tijde te worden goedgekeurd door een onafhankelijk deskundige, indien gewenst kan Tuin en Sfeermakers hiervoor een architect, aannemer en/of constructeur voor benaderen.

Artikel 9: Auteursrechten

9.1 Het eigendom van de door Tuin en Sfeermakers aan opdrachtgever afgegeven ontwerpschetsen, ontwerpen, tekeningen, prints, foto’s en/of ontstane werken blijft bij Tuin en Sfeermakers.

9.2 De opdrachtgever heeft pas recht tot uitvoering van de ontwerpen van Tuin en Sfeermakers nadat de algehele betaling van de factuur is voldaan.

9.3 Het ontwerpplan en/of beplantingsplan van Tuin en Sfeermakers mag slechts eenmalig worden uitgevoerd en alleen door de opdrachtgever.

9.4 De opdrachtgever heeft geen toestemming om de ontwerpschetsen, schetsen, tekeningen en ontwerpen te delen met derden behalve voor het realiseren van het ontwerp.

9.5 De opdrachtgever geeft toestemming om voor reclamedoeleinden te refereren aan de uitgevoerde opdracht, onder de voorwaarde dat Tuin en Sfeermakers geen vertrouwelijke informatie openbaart. De uitgevoerde opdracht mag op de website van Tuin en Sfeermakers worden weergegeven mits anders afgesproken.

9.5 Tuin en Sfeermakers heeft het alleenrecht haar ontwerpschetsen, schetsen, ontwerpen en tekeningen openbaar te maken en/of te vermenigvuldigen evenals te gebruiken voor reclamedoeleinden.

9.6 Tuin en Sfeermakers heeft het recht om de gerealiseerde tuin te fotograferen en deze foto’s te publiceren op de website of deze foto’s te gebruiken voor reclamedoeleinden.

9.7 De opdrachtgever is niet bevoegd om de ontwerpen van Tuin en Sfeermakers te wijzigen en/of in gewijzigde vorm ten uitvoer te brengen tenzij daarover van tevoren met Tuin en Sfeermakers is overlegd en deze daarvoor toestemming heeft verleend.

Artikel 10: Bijzonder verloop van de opdracht

10.1 Indien de opdrachtgever eenzijdig de overeenkomst opzegt, dient deze annulering schriftelijk te geschieden. Hierbij geldt dat de tot dan toe door Tuin en Sfeermakers verstuurde facturen volledig voldaan dienen te worden binnen de daarvoor gestelde termijn.

10.2 Tuin en Sfeermakers heeft het recht de werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden die buiten haar invloedssfeer liggen, of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is om haar verplichtingen na te komen. Omstandigheden die als zodanig gelden zijn bijvoorbeeld: brand, wateroverlast, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Tuin en Sfeermakers is in dit geval niet gehouden tot enige vergoeding.

Artikel 11: Slotbepalingen

11.1 Op de met Tuin en Sfeermakers gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen die tussen de opdrachtgever en Tuin en Sfeermakers ontstaan, zullen worden beslecht door een bevoegd rechter. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verlicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

11.3 Door ondertekening van de offerte verklaart de opdrachtgever akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Tuin en Sfeermakers.

 

Aldus opgemaakt op 1 februari 2023, vastgesteld door Tuin en Sfeermakers.

Tuin en Sfeermakers
Kapperskolkweg 99
7007 DT Doetinchem